Všeobecné podmínky

Minimální věk 25 let, řidičský průkaz skupiny B a 5 let řidičské praxe, předložení platného řidičského průkazu, občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Nájemce souhlasí s pořízením kopie předložených dokladů. 

Nájemce je fyzická osoba, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. 

Vůz smí nájemce řídit pouze sám, nebo spolucestující uvedeny v nájemní smlouvě, použije-li k řízení někoho jiného, odpovídá za způsobené škody nájemce.

Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel zpracovává následující osobní údaje nájemce: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo adresa pro doručování, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Tyto údaje získává pronajímatel od nájemce při uzavírání smluv nebo z veřejně dostupných rejstříků (např. obchodní rejstřík nebo živnostenský rejstřík). Údaje, které nájemce pronajímateli poskytuje, jsou použity pro účely plnění povinností pronajímatele vyplývajících z uzavřené smlouvy o nájmu obytného vozidla. Údaje pronajímatel dále zpracovává v souvislosti s plněním svých zákonných povinností, v souvislosti s ochranou svých práv (zejména vymáhání pohledávek) či za účelem svých oprávněných zájmů.

Osobní údaje nájemce budou zpracovány po dobu, po kterou budou nájemci pronajímatelem poskytovány služby či bude plněna vzájemná smlouva, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. 


Platební podmínky

Nájemce se zavazuje uhradit sjednané nájemné následovně:

- Zálohu ve výši 30% z celkové částky sjednaného nájemného v den podpisu smlouvy nebo v den splatnosti faktury vystavené nájemci.

- Nejpozději 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla doplatek na nájemné.

- Došlo-li však k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla, je nájemce povinen uhradit nájemné nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy a to v plné výši. Jiný způsob a režim plateb lze sjednat individuálně.

Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že pronajímatel je oprávněn odmítnout předat nájemci vozidlo v případě, kdy nájemce v souladu se smlouvou neuhradí nájemné nebo kauci ve sjednané době. Nezaplacení doplatku nájemného v termínu je chápáno jako odstoupení od smlouvy. Storno poplatek bude započten proti zaplacené záloze.Po písemném (mailové) potvrzení rezervace se do maximálně 3 dnů platí 30% z celkové částky sjednaného nájemného (v hotovosti nebo bankovním převodem), zbývající část ve výši 70% z celkové částky sjednaného nájemného je splatná nejpozději 30 dnů přede dnem předání vozidla.

Nájemné zahrnuje povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mezinárodní pojištění odpovědnosti - zelená karta, havarijní pojištění na území celé Evropy se spoluúčastí 10%, min. 10.000,-Kč, asistenční službu, silniční daň, dálniční známku ČR, poplatek za autorádio, technické poradenství k vozidlu a jiné organizační a asistenční služby. V ceně nájmu je i vybavení nástavby pro každodenní běžnou činnost na cestách - seznam této výbavy je součástí "Předávacího protokolu vozidla".

Nájemce je povinen uhradit pronajímateli kauci ve výši 25.000,-Kč, a to k zajištění úhrady případných budoucích škod způsobených nájemcem na vozidle nebo jeho příslušenství či úhrady jiných pohledávek pronajímatele za nájemcem, které pronajímateli vzniknou v souvislosti s nájmem vozidla dle smlouvy či obecně závazných právních předpisů.

Kauce je splatná nejpozději v okamžiku vypůjčení vozidla nájemcem.

 Vyúčtování kauce bude provedeno pronajímatelem při vrácení vozidla nájemcem. V případě vzniku mimořádné události, zejména dopravní nehody, poškození či odcizení vozidla, bude kauce vyúčtována bez zbytečného odkladu po stanovení případných závazků nájemce vůči pronajímateli.Záloha je splatná do 3 pracovních dnů od rezervace, po tuto dobu je pro Vás obytný vůz rezervován.Storno poplatky

Pronajímatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, neuhradí-li nájemce sjednané nájemné a kauci.Při nesplnění podmínek stanovených ve VSP. Ve všech případech odstoupení od smlouvy je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu storno poplatků.

Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu, je však povinen uhradit pronajímateli storno poplatky za zrušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy je třeba provést písemnou formou a smlouva se ruší dnem, kdy je písemný úkon nájemce obsahující jednostranné zrušení doručen pronajímateli. Tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet storno poplatků. 

V případě, kdy nájemce zruší tuto smlouvu 30 a více dnů před sjednaným dnem předání vozidla, nevzniká povinnost pronajímateli žádný storno poplatek. 

V případě zrušení smlouvy nájemcem 29 až 15 dnů před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny pronájmu.

V případě zrušení smlouvy nájemcem 14-7 dnů před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 80% z celkové ceny pronájmu. 

V případě, kdy nájemce zruší smlouvu ve lhůtě 0 - 6 dnů přede dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 100% sjednaného nájemného. 

Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.

Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.


Převzetí a vrácení

Na převzetí vozidla nezapomeňte na občanský průkaz, řidičský průkaz, vratnou kauci 25.000 Kč v hotovosti (případně doplatek nájmu).

Vozidlo se přebírá nejdříve v 9 hod. ráno první den pronájmu a musí být vrácen nejpozději do 17 hod. poslední den pronájmu. Pracovní doba pro předání i vrácení vozů je: pondělí až pátek 9:00 - 17:00 hod.

Předání i vrácení vozu probíhá vždy na adrese: Jiřinová 7, Plzeň (Nelze předat ani vrátit vozidlo na jiném místě!)

Převzetí vozu spolu s proškolením trvá cca 1-1,5 hod. (Nájemce nesmí na pronajímatele spěchat při předávání vozu, při školení ani při vracení a kontrole vozu.) Vrácení vozu trvá cca. 30 minut pokud je vše v pořádku.

Vozidlo nájemci předáváme vždy čisté, zkontrolované a jsou doplněny všechny provozní kapaliny.

Ve vozidle je vždy jedna plná plynová láhev již připojena do systému. Nádrž na pitnou vodu je zcela naplněna, odpadní nádrž je vyprázdněná, na toaletě je chemie do WC a toaletní papír. Vůz se vrací s vyprázdněnou odpadní kazetou WC, v případě že se tak nestane, je účtován poplatek 2.000 Kč (včetně DPH).

Nájemce je povinen vrátit vozidlo řádně vyčištěné, s vyprázdněnou odpadní nádrží a s vyprázdněnou a vypláchnutou kazetou WC. V případě silného znečištění je účtováno 6.000 Kč (včetně DPH) a v případě neodstranitelného znečištění či poškození hradí nájemce plnou cenu poškozeného dílu v autorizované prodejní síti výrobce vozu.

Vůz je předáván vždy s plně natankovanou nádrží PHM. Vozidlo vrací nájemce s plně natankovanou nádrží PHM. Pokud nájemce nevrátí vozidlo s plnou nádrží PHM, vyúčtuje mu pronajímatel chybějící množství pohonných hmot a smluvní poplatek 1000 Kč včetně DPH.

Ztratí-li nájemce klíče od zapalování vozidla, technický průkaz či karty prokazující pojištění vozidla, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

Plyn, vodu ani chemii do WC nájemce před vrácením nedoplňuje.

Vůz je vybaven lékárničkou a hasícím přístrojem, v případě použití je nájemce povinen zakoupit novou lékárničku či hasící přístroj, případně uhradit jejich cenu.

Za nedodržení těchto podmínek, jsou účtovány poplatky stanovené ve smlouvě o nájmu obytného automobilu.

Při převzetí obytného vozu společně s pronajimatelem pečlivě zaznamenejte faktický stav vozu. Uvědomte si, že si půjčujete majetek vysoké hodnoty a je třeba se podle toho chovat. Co nebude zaznamenáno v protokolu o převzetí jako poškození bude bez dalšího požadováno jako finanční plnění po Vás.

Pozorně věnujte pozornost při poučení s obsluhou vozu , předejdete tak škodám.

O předání a převzetí obytného vozu bude sepsán předávací protokol, kde budou zaznamenána data vozidla, přesná výbava a případné poškození. Tento protokol je písemným záznamem, z kterého se vychází při vrácení obytného vozidla. I na Vás tedy záleží, aby tento doklad byl úplný a přesný a ve Vašem zájmu si je tedy pečlivě prostudovat a zkontrolovat, případně nechat doplnit a potvrdit.

Pokud se na vozidle objeví poškození, která nebyla uvedena v předávacím protokolu, budeme požadovat úhradu náhrady škody po Vás, nad rámec pojistného plnění. V takovém případě se podílíte na škodě spoluúčastí, která činí 10% z pojistné události, minimálně však 10.000 Kč. Tedy zjednodušeně, každá škoda od 10.000,-Kč, bude požadována po Vás jako nájemci . 


Havárie a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli.

Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události.

V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného.

Při jakékoliv nehodě je nutno vždy vyplnit evropský formulář "Záznam o dopravní nehodě".  


Pojištění

Vůz je a po celou dobu nájmu bude havarijně pojištěn.

Spoluúčast pronajímatele činí 10%, minimálně však 10 000 Kč.Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Pokud poskytnutá záloha nepostačí na 10% spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit.

Dojde-li k pojistné události a jejímu ohlášení pojišťovně, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (její část po započtení neuhrazené náhrady škody) až po přijetí pojistného na uvedenou pojistnou událost. Pronajímatel a nájemce sjednávají, že vzniklá škoda do výše kauce bude vypořádaná z pronajímatelem držené kauce. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku nájemce na vrácení kauce . Při škodách vyššího rozsahu, má pronajímatel stejná oprávnění vůči nájemci při dispozici s kaucí, to však neplatí pro případ, kdy pojistná událost je odškodněná v takovém rozsahu, že pronajímateli by vznikla povinnost celou kauci nebo její část vrátit.

Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav.


Doporučení


Při parkování raději požádejte posádku, aby Vám ukazovala optimální směr tak, aby jste zbytečně obytný vůz nepoškodili. To doporučujeme i při vjezdu do kempů, kde jsou většinou vzrostlé stromy, nebo tam, kde je to třeba.

Prosíme posádku o šetrné zacházení s nábytkem a výbavou, pokud Vám něco nejde otevřít, zapnout - raději se poraďte. Prosíme Vás, minimálně používejte sílu, vše je vytvořeno pro jednoduché ovládání i když trošku odlišné než jste zvyklí ze svých domovů. Prosíme, zacházejte se vším, tak, jako by to byl Váš majetek.

V nástavbě doporučujeme se pohybovat bez obuvi.

Ve vozidle a nástavbě je zakázáno kouření, používat svíčky, prskavky, atd.

Je zakázáno provádět jakékoli úpravy (polepování, vrtání, atd.)

Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.

Je zakázáno uvnitř karavanu převážet jízdní kola, kempový nábytek, popř. lyže a jiné předměty, které by mohli poškodit vnitřní vybavení. (kempingový nábytek pouze v úložném prostoru pod postelemi )

Zakázáno je používání běžného toaletního papíru do chemického WC.

Zakázáno je používání chemického WC bez chemie.

Zákaz vstupu zvířatům! Budou-li při předání v karavanu zvířecí chlupy, pronajímatel strhne z kauce částku 5.000,- Kč za generální vyčištění a desinfekci karavanu mokrou cestou. Jsou totiž i lidé, kteří trpí alergií na zvířecí chlupy, šupiny ze zvířecí kůže, apod.

Při nedodržení výše uvedeného může pronajímatel strhnout z kauce částku za úklid nad rámec běžného stavu, viz. všeobecné podmínky.

Při opuštění vozidla nezapomeňte zavřít střešní okna, veškeré dveře, nezapomeňte na klíče od vozu a nástavby.

Při opuštění vozidla vypněte symbol funkce tlakové vody, vypněte všechny světla, zasuňte markýzu.

Myslete na to, že řídíte poměrně velké auto o délce 5993 mm, šířky 2340 mm, výšky 2900 mm a váhy 3.500 kg. Při jízdě si stanovujte rychlost o 20-30 km/h nižší než by tomu bylo u osobního automobilu - zejména v zatáčkách, na kruhových křižovatkách a na silnicích nižších tříd a přístupových cestách do kempů a podobně.

Trasu si s rozmyslem naplánujte, tak, aby nedocházelo ke stresovým situacím při Vaší cestě.

Při jízdě myslete na šířku a výšku obytného auta, soustřeďte se zejména na kraj vozovky a možných překážek ve výšce kolem 3 metrů nad zemí. Pozor na kmeny a větve stromů, konstrukce mostů a světlost mostů.Na dálnici doporučujeme cestovní rychlost kolem max. 105-110 km/hodinu. Pozor při výjezdu do volné krajiny a při předjíždění kamiónů, autobusů na boční vítr.

Při jízdě mějte všechna okna nástavby zavřená.

Obytný automobil má 5 rychlostních stupňů, prosíme, využijte je tak, jak se má. Motor automobilu nepřetáčejte. Prosíme Vás o šetrné přejíždění nebo vyhýbání se terénním nerovnostem na vozovce a přístupových cestách.