Storno poplatky

V případě zrušení smlouvy nájemcem 30 a více dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny pronájmu.

V případě zrušení smlouvy nájemcem 29 až 10 dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny pronájmu.

V případě zrušení smlouvy nájemcem 9 a méně dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny pronájmu. (Pokud se vůz, ale podaří pronajmout, tak se platí jen rozdíl mezi novým nájmem a tím stornovaným.)

Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.

Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.