Převzetí a vrácení

Na převzetí vozidla nezapomeňte na občanský průkaz, řidičský průkaz, vratnou kauci 25.000 Kč v hotovosti (případně doplatek nájmu).

Vozidlo se přebírá nejdříve v 9 hod. ráno první den pronájmu a musí být vrácen nejpozději do 16 hod. poslední den pronájmu. Pracovní doba pro předání i vrácení vozů je: pondělí až pátek 9:00 - 16:00 hod.

Předání i vrácení vozu probíhá vždy na adrese: Jiřinová 4b, Plzeň (Nelze předat ani vrátit vozidlo na jiném místě!)

Převzetí vozu spolu s proškolením trvá cca 1-1,5 hod. (Nájemce nesmí na pronajímatele spěchat při předávání vozu, při školení ani při vracení a kontrole vozu.) Vrácení vozu trvá cca. 30 minut pokud je vše v pořádku.

Vozidlo nájemci předáváme vždy čisté, zkontrolované a jsou doplněny všechny provozní kapaliny. 

Ve vozidle je vždy jedna plná plynová láhev připojena do systému. Nádrž na pitnou vodu je zcela naplněna, odpadní nádrž je vyprázdněná, na toaletě je chemie do WC a toaletní papír. Vůz se vrací s vyprázdněnou odpadní kazetou WC, v případě že se tak nestane, je účtován poplatek 2.000 Kč (včetně DPH).

Nájemce je povinen vrátit vozidlo řádně vyčištěné, s vyprázdněnou odpadní nádrží a s vyprázdněnou a vypláchnutou kazetou WC. V případě silného znečištění je účtováno 6.000 Kč (včetně DPH) a v případě neodstranitelného znečištění či poškození hradí nájemce plnou cenu poškozeného dílu v autorizované prodejní síti výrobce vozu.

Vůz je předáván vždy s plně natankovanou nádrží PHM. Vozidlo vrací nájemce s plně natankovanou nádrží PHM. Plyn, vodu ani chemii do WC nájemce před vrácením nedoplňuje.

Vůz je vybaven lékárničkou a hasícím přístrojem, v případě použití je nájemce povinen zakoupit novou lékárničku či hasící přístroj, případně uhradit jejich cenu.

Za nedodržení těchto podmínek, jsou účtovány poplatky stanovené ve smlouvě o nájmu obytného automobilu.

Při převzetí obytného vozu společně s pronajimatelem pečlivě zaznamenejte faktický stav vozu. Uvědomte si, že si půjčujete majetek vysoké hodnoty a je třeba se podle toho chovat. Co nebude zaznamenáno v protokolu o převzetí jako poškození bude bez dalšího požadováno jako finanční plnění po Vás.

Pozorně věnujte pozornost při poučení s obsluhou vozu , předejdete tak škodám.

O předání a převzetí obytného vozu bude sepsán předávací protokol, kde budou zaznamenána data vozidla, přesná výbava a případné poškození. Tento protokol je písemným záznamem, z kterého se vychází při vrácení obytného vozidla. I na Vás tedy záleží, aby tento doklad byl úplný a přesný a ve Vašem zájmu si je tedy pečlivě prostudovat a zkontrolovat, případně nechat doplnit a potvrdit.

Pokud se na vozidle objeví poškození, která nebyla uvedena v předávacím protokolu, budeme požadovat úhradu náhrady škody po Vás, nad rámec pojistného plnění. V takovém případě se podílíte na škodě spoluúčastí, která činí 10% z pojistné události, minimálně však 10.000 Kč. Tedy zjednodušeně, každá škoda od 10.000,-Kč, bude požadována po Vás jako nájemci .